Leaning Tower of Pisa – หอเอนเมืองปิซ่า

    หอเอนเมืองปิซา (อิตาลี: Torre pendente di Pisa หรือ La Torre di Pisa; อังกฤษ: Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโ Continue reading Leaning Tower of Pisa – หอเอนเมืองปิซ่า