Doge’s Palace – พระราชวัง Doge

    พระราชวัง Doge ( อิตาลี : Palazzo Ducale ; Venetian : Pałaso Dogal ) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในแบบกอธิคเวเนเชียนสไตล์และเป็นหนึ่งในสถานที่หลักของเมืองของเวนิซในภาคเหนือของอิตาลี พระราชวังเป็นที่พ Continue reading Doge’s Palace – พระราชวัง Doge