กฎการขับขี่รถ

ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วม
ทางรอบข้าง แต่ท าไมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งเมื่อตัดปัจจัยของการเพิ่ม
ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่มีโอกาสท าให้ตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นแล้ว “ความประมาท”
และ “การขาดความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน” น่าจะเป็นสาเหตุหลักของอุบัติการณ์อันน่าสลดใจเหล่านี้
การเป็นนักขับรถที่ดีไม่ใช่จะขับรถอย่างเดียว ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้
หลักการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
– ตรวจระบบไฟส่องสว่างทั้งหมด
– ตรวจสภาพยางรถยนต์ และเช็คลมยาง
– ตรวจระบบแตร
– ตรวจยางใบปัดน้ าฝน
– ระดับน้ ามัน (น้ ามันเครื่อง, น้ ามันเกียร์, น้ ามันเบรก และน้ ามันพวงมาลัย
– ระดับน้ าในหม้อน้ า และถังพักน้ า
– ระดับน้ ากรดของแบตเตอรี่
– ระดับน้ าล้างกระจก (ทั้งหมดนี้จะต้ออยู่ในระดับที่ก าหนด)
– ตรวจห้องโดยสาร
– เข็มขัดนิรภัย
– แป้นเบรก แป้นคลัทช์ และเบรกมือ
– มาตรวัดต่าง ๆ
– ตรวจห้องเก็บสัมภาระ
– ยางอะไหล่ (ต้องมีพร้อม)
– เครื่องมือประจ ารถ (เช่น เครื่องมือเปลี่ยนยาง)
ความรู้เกี่ยวกับรถที่น ามาใช้
1. ห้ามน ารถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในทางเดินรถ เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจท าให้
ผู้ใช้และคนรอบข้างเสียสุขภาพ เช่น รถตัวถังผุยางล้อรถไม่มีดอกยาง มีควันด า ฯลฯ
2. รถที่น ามาใช้ต้องมีโคมไฟหน้า-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใช้
การได้-ที่ปัดน้ าฝน ครบถูกต้องตามกฎหมาย และต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า- หลัง และติดป้ายวงกลม
แสดงการเสียภาษีด้วย
ความรู้ในเรื่องอุบัติเหตุจราจรและการป้องกัน
อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เราป้องกันได้ โดยการแก้ไขจากสาเหตุที่ท าให้เกิดนั้นส าหรับการใช้รถใช้
ถนนแล้ว สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะตลอดจนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นโดย
ส่วนรวม ได้แก่
1. ผู้ขับขี่ขาดความรอบรู้ในการใช้รถใช้ถนน
2. ประชาชนผู้เดินถนนขาดความรู้เกี่ยวกับการเดินถนนตลอดจนการโดยสารที่ปลอดภัย
3. ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถอยู่บนความประมาทขาดความระมัดระวัง หรือขับรถ
ในขณะมึนเมา ซึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบันที่ก าลังเพิ่มปริมาณขึ้นเกิดจากสาเหตุนี้โดยหลักใหญ่
ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการรณรงค์ไม่ให้ผู้ขับรถดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถ
ความรู้ในการขับรถที่เสี่ยงต่ออันตราย
หมายถึงการขับรถบนถนนที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เช่น ถนนลื่น ขึ้นลงเขาหรือขับรถทางไกล ซึ่งผู้ขับ
ขี่ควรมีความรู้ต่าง ๆ ดังนี้
1. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น ควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติและทิ้งระยะห่างจากคันหน้า
ให้มากขึ้น ถ้าขับรถอยู่บนทางที่ให้รถขับสวนกันก็ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อเตือนให้รถที่วิ่งสวนมามองเห็น
เวลาจะหยุดรถควรใช้เกียร์ช่วยไม่ควรเหยียบเบรกโดยกระทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอย่างฉับพลันเพราะ
อาจท าให้รถปัดหรือหมุนได้
2. การขับรถขึ้น-ลงเขาสูง เวลาขับรถขึ้นเขาควรใช้เกียร์ต่ าที่มีก าลังพอเพราะถ้าเครื่องยนต์ไม่มี
ก าลังพอจะท าให้รถดับได้ถ้ารถดับและไหลลงจากขาต้องเหยียบเบรกและใช้เบรกมือช่วย ส่วนเวลาลงเขา
ก็ควรใช้เกียร์ต่ าเช่นกันเพื่อฉุดก าลังไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป หรือคอยประคองรถด้วยการเหยียบเบรก
ชะลอให้รถช้าพอที่จะบังคับได้
3. การขับรถทางไกลในบางครั้งเมื่อมีความจ าเป็นต้องขับรถเดินทางไกล ซึ่งอาจมีโอกาสประสบ
อุบัติเหตุได้ ดังนั้นผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตนดังนี้
-ตรวจสภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนออกเดินทาง ดังนี้
– ตรวจช่วงล่างคันส่งคันชักพวงมาลัย
– ตรวจยางทั้ง 4 ล้อ และยางอะไหล่ด้วย ยางไม่มีดอกควรเปลี่ยน น็อตล้อขันแน่นหรือไม่ วัดลมยางทั้ง 4
ล้อให้ได้ขนาดเหมาะสมกับรถ และควรมีที่วัดลมยางติดไปด้วย
– เตรียมแม่แรงประจ ารถ เหลักขันแม่แรงและกุญแจขันแม่แรง พร้อมทั้งตรวจสอบว่าใช้การได้หรือไม่
– ตรวจระบบเบรกผ้าเบรก น้ ามันเบรก และตรวจเบรกมือว่าใช้การได้ดีหรือไม่
– ตรวจระบบเครื่องยนต์ ลองสตาร์ทเครื่องว่าเดินเรียบหรือไม่ ถ้าเครื่องเดินไม่เรียบอาจต้องเปลี่ยนหัว
เทียนหรือทองขาว
– ตรวจดวงไฟหน้าทั้งสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ต้องสว่างเพียงพอและให้การได้ดีทุกดวง ปรับไฟ
สูง -ไฟต่ า ให้ได้ขนาดตามที่ก าหนดไว้ถ้าหลอดขาวหรือฟิวส์ขาดให้เปลี่ยน
– ตรวจระดับน้ ากลั่นในแบตเตอรี่ น้ าในหม้อน้ า (รังผึ้ง) ถ้าหม้อน้ าแห้งหรือทางเดินของน้ าหมุนเวียนอุด
ตัน เครื่องยนต์จะร้อน สังเกตได้จากหน้าปัดวัดความร้อนอาจท าให้เสื้อสูบแตกหรือชาร์จละลาย
– ตรวจน้ าล้างกระจก ท่อฉีดน้ ากระจกต้องไม่อุดตัน ที่ปัดน้ าฝนยังใช้การได้ดี
– ตรวจน้ ามันเครื่องและไส้กรองน้ ามันเครื่องจะต้องเปลี่ยนทุก 5,000 – 10,000 กม.
– ตรวจน้ ามันเชื้อเพลิงว่ามีเพียงพอหรือไม่ และไส้หม้อกรองน้ ามันเชื้อเพลิงต้องสะอาด ซึ่งจะต้องเปลี่ยน
ทุก 10,000- 20,000กม.น้ ามันเชื้อเพลิงต้องเติมให้ค่าออกเทนตรงกับสภาพรถซึ่งสามารถ สอบถามได้ตาม
สถานีบริการน้ ามันต่างๆ
– ตรวจระบบแตรว่าใช้การได้ดีหรือไม่
– ตรวจระบบแอร์ถ้าน้ ายาแอร์ไม่พอ แอร์จะไม่เย็น และให้ตรวจดูสายพานแอร์ว่า
– ตรวจการรั่วไหลของน้ า น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ
– น ารถไปอัดฉีดจาระบีล้อ เติมน้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย
– เตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ที่จ าเป็นระหว่างทาง คือ ฟิวส์ต่าง ๆ ของรถ หลอดไฟหน้า-หลัง แกลลอน
หรือถังน้ าส าหรับเติมน้ าในหม้อน้ า แกลลอนน้ ามันเครื่อง น้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฉาย เครื่องดับเพลิงส าหรับ
รถ น้ ายาปะอุดยางพร้อม เติมลมได้ด้วย เชือกไนล่อนขนาดนิ้วก้อยยาวประมาณ 10 เมตร ส าหรับลากรถ
เมื่อรถเสีย ชุดปฐมพยาบาลและไม้รองล้อทั้ง 4 ล้อ
ค.ก่อนขับรถทางไกล ผู้ขับขี่ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ง.การขับรถทางไกลในระยะเกินว่า 150 กม. ควรมีอีกคนคอยเปลี่ยนขับ
จ. งดเว้นการดื่มสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด
ฉ.ถ้ามีฝนตกขณะเดินทาง น้ าโคลนกระเด็นเปื้อนไฟรถควรหยุดรถแล้วเช็ดให้สะอาด
-ถ้าน้ าในหม้อน้ าหมดระหว่างขับรถ เวลาเติมน้ าในหม้อน้ าควรใช้ความระมัดระวัง อย่าเอาหน้าเข้าใกล้
มาก เพราะน้ าจะดันฝาไอน้ าร้อนจะเข้าตาหรือถูกมือ และอย่าเติมน้ าทันทีต้องปล่อยให้เย็นเสียก่อน
มิฉะนั้นฝาสูบหรือเสื้อสูบจะแตก
– ควรศึกษาแผนท ี่คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้เมื่อเกิดปัญหา
-ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ดังนี้
-อย่าแซงรถในที่คับขัน ขณะขึ้นลงเขาสูง บนสะพาน ทางโค้ง ทางแยก
ทางร่วม หรือจุดที่มีเส้นขาวทึบหรือเหลือทึบ
-อย่าขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะทางกระชั้นชิด
-อย่าขับรถแข่งกันด้วยความคึกคะนอง
– อย่าขับรถเร็วเกินอัตราก าหนด
-ควรให้สัญญาณก่อนหยุดรถ เลี้ยวรถ ขอทางแซง
– รถที่ขับช้ากว่ารถคันอื่น ๆ ควรใช้ทางเดินรถด้านซ้าย
– ทางเดินรถที่มีมากกว่า 1 ช่อง ให้ขับชิดช่องทางที่ 1 ชิดซ้ายมือ ยกเว้น
จะแซงขึ้นหน้าหรือเลี้ยวขวา เมื่อแซงแล้วก็ให้กลับเข้าช่องทางที่ 1
– ขับรถส่วนกันควรใช้ไฟต่ า
– เวลาขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขา หรือระหว่างเนินควรชิดขอบ
ทางซ้ายและเมื่อถึงทางโค้งควรส่งสัญญาณให้รถอื่นที่สวนมารู้
ความรู้ในการใช้รถหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วหากผู้ขับรถมีความรู้เพียงพอที่จะบรรเทาเหตุนั้นไม่ให้น าไปสู่ความรุนแรงได้ ก็
จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้ซึ่งอุบัติเหตุที่ควรรู้และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีมีดังต่อไปนี้